Allmänna Villkor

Allmänna villkor WEIQ – Abonnemang (SAAS)

1     Inledning

1.1      Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av avtalad mjukvara (WEIQ) tillsammans fortsättningsvis benämnd som Tjänsten. Tjänsten tillhandahålls av MEIQ Systems AB (MEIQ Systems). Du köper tillgång till Tjänsten direkt från MEIQ Systems. Dessa AV gäller mellan MEIQ Systems och dig och reglerar MEIQ Systems skyldigheter gentemot dig som Kund (avtalspart specificerad i avtal) och dina skyldigheter som Kund av Tjänsten. I AV förekommer begrepp med inledande versal. I de fall begreppen inte definierats direkt i texten återfinns definitionerna i sista punkten nedan.

1.2      Kunden får tillgång till Tjänsten då dessa AV tillsammans med Personuppgiftsbiträdesavtalet har accepterats, vilket sker i samband med signering av avtalet. AV och Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller oavsett om programvaran har tillhandahållits kostnadsfritt eller mot betalning. AV behandlar också relationen mellan MEIQ Systems, Kunden och Slutkunden (Kundens besökare, förmodade beställare och ytterligare en användare av tjänsten).

2      Beskrivning

2.1      Beskrivning av Tjänsten

Tjänsten WEIQ, erbjuder en mjukvara bestående av tre instanser. Användarapplikation, bartenderapplikation och ett admin-gränssnitt.

2.2      Beskrivning av användar-applikation.

Vid tecknande av avtal läggs er bar in i applikationen och era kunder kan checka-in på just ert ställe. För det första finns användar-applikationen, som används för att beställa, se meny, genomföra transaktioner och få annan information.

2.3      Beskrivning av ordermottagar-applikation (WEIQ Hub)

För det andra finns en padd-baserad applikation för bartender eller annan ordermottagare, i den här vyn kan ordermottagare hantera ordrar, notifiera kund, lämna ut (genomföra transaktion)/avvisa orders, ändra i meny, stänga/öppna baren samt generera rapporter.

2.4      Beskrivning av admin-gränssnitt

Du som Kund får också tillgång till admin-gränssnittet, i den här web-applikationen kan en ”superuser”, inte sällan en ägare, se försäljning, ändra priser, ändra öppettider eller redigera information som skall riktas till kunder. Här kan du också få ut bokföringsunderlag och andra rapporter.

Tillsammans utgör dessa tre grundstommen i Tjänsten “WEIQ” där viss support och annan service också ingår på MEIQ Systems villkor.

3     Löpande information

3.1      Meddelanden och löpande information om Tjänsten lämnas via Tjänsten alternativt som meddelande i Tjänstens gränssnitt. Meddelande kan också lämnas på relevant hemsida.

3.2      Meddelandet är att anse som levererat när det har publicerats. Exempel på meddelanden är information om driftsstörningar, nya versioner, övrig information om programvaran, support eller villkorsändringar. MEIQ Systems kan på eget val även sända meddelande via e-post eller post. I sådant fall är meddelandet att anse som levererat när det avsänts från MEIQ Systems.

3.3      Meddelande äger tillämpning omedelbart, om inget annat särskilt anges i meddelandet.

3.4      Meddelande från Kunden till MEIQ Systems avseende AV skickas i första hand via e-post till adress angiven på MEIQ Systems hemsida. Du kan också nå oss helgfri måndag till fredag 08:00 – 17:00 på telefonnummer som framgår av MEIQ Systems hemsida www.weiq.tech.

4     Abonnemangsavtal

4.1      Tjänsten tillhandahålls som ”Software as a Service” (SaaS), där Kunden köper ett abonnemang på Tjänsten som görs tillgängliga online. Vid köp av abonnemang ges Kunden rätt till åtkomst av Tjänsten och rätt att använda dem på det sätt som framgår av AV. Alla delar av Tjänsten regleras av AV, inklusive delar som läggs till, köps till eller tas i bruk vid ett senare tillfälle.

4.2      Kunden erhåller en begränsad, uppsägningsbar, icke-exklusiv och icke överförbar licens att använda Tjänsten i enlighet med AV för Kundens interna affärsverksamhet mot betalning av avgifter enligt vid var tidpunkt gällande prislista eller enligt avtal. Betalning av avgifter enligt avtal och uppfyllande av AV är en nödvändig förutsättning för rätten att använda Tjänsten.

4.3      Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. Rätten att använda Tjänsten är inte villkorade av eller beroende av någon särskild version av Tjänsten eller funktion vid någon särskild tidpunkt, utan ger tillgång till och rätt att använda Tjänsten såsom de tillhandahålls vid varje given tidpunkt. Tillhandahållandet av Tjänsten är inte villkorade av leverans av framtida versioner eller funktionaliteter, och inte heller beroende av publikationer, material eller kommentarer rörande detsamma som görs av eller för MEIQ Systems.

4.4      MEIQ Systems förbehåller sig rätten att tillhandahålla Tjänsten från ett annat land.

4.5      MEIQ Systems förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande göra förbättringar, tillägg och ändringar, eller att ta bort funktionaliteter, eller korrigera fel eller brister i Tjänsten. MEIQ Systems friskriver sig från ansvar som härrör från sådana åtgärder. Om en sådan ändring, mot förmodan, sätter funktioner ur spel eller tar bort sådan funktion som utgör en väsentlig del av Tjänsten permanent, äger Kunden rätt att avsluta abonnemanget omedelbart. Kunden äger därvid rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter avseende den eller de delar av Tjänsten som påverkats.

4.6      MEIQ Systems förbehåller sig rätten att med 60 dagars varsel ändra villkoren i AV samt övriga villkor för leverans av Tjänsten. Om Kund inte accepterar sådan ändring, kan abonnemanget av Tjänsten sägas upp i enlighet med punkten 9 i dessa AV. Kunden måste själv meddela MEIQ Systems när den inte längre accepterar AV. Kunden äger rätt till proportionell återbetalning av i förväg erlagda avgifter som således inte kunnat nyttjas av Kunden.

4.7      MEIQ Systems har rätt att anlita underleverantör för fullgörande av MEIQ Systems åtagande enligt Avtalet. MEIQ Systems ansvarar för utförandet av de avtalsförpliktelser som utförs av underleverantörer såsom de hade utförts av MEIQ Systems själv.

4.8      Vid återkallande av order efter påskrivet avtal förbehåller MEIQ Systems sig rätten att fakturera faktiska kostnader samt 25% av startavgiften och abonnemangsavgiften de första 12 månaderna.

4.9      Kunden har inte under några omständigheter rätt att överföra eller överlåta, helt eller delvis, någon licens för Tjänsten till tredje part, (innefattande men inte uteslutande vid fusioner och fissioner, konkurs, ändring av ägande eller kontroll eller till närliggande bolag) om inte skriftligt godkännande erhålls från MEIQ Systems dessförinnan.

5      Nyttjanderätt

5.1      När Kunden köpt ett abonnemang av Tjänsten och accepterat AV får Kunden rätt att använda Tjänsten under abonnemangstiden för så många WEIQ Hubs (ordermottagar-stationer) som Kunden köpt abonnemang. Kunden kan efter eget val köpa till rätt för fler WEIQ Hubs för att utöka Tjänsten eller rätt att använda helt eller delvis integrerade Tilläggstjänster enligt vid var tid gällande prislista eller avtal.

5.2      Endast Kund med ett betalt och giltigt abonnemang och personer som ingår i Kundens organisation har rätt att använda Tjänsten. Användarkonton skapas av MEIQ Systems och administreras av Kunden. MEIQ Systems förbehåller sig rätten att kontrollera antalet utnyttjade WEIQ Hubs.

5.3      Kunden och/eller Användaren måste informera MEIQ Systems omedelbart vid obehörig åtkomst av inloggningsuppgifter.

5.4      Kunden är medveten om att användande av tjänsten förutsätter tillgång till sådan programvara, utrustning och kommunikationstjänst som krävs för att utnyttja Tjänsten. Dessa meddelas av MEIQ Systems vid förfrågan.

5.5      Användare ska inte överföra virus, maskar eller skadlig kod av något slag till Tjänsten eller genom att använda Tjänsten. Tjänsten får inte användas för något illegalt eller obehörigt syfte. Användare ska inte bryta mot någon lagstiftning i relevant jurisdiktion/relevanta jurisdiktioner, innefattande men inte uteslutande upphovsrättslagstiftning eller överföring av stötande, hotande, kränkande, ärekränkande eller annan anstötlig data till Tjänsten.

6     Uppstart av Tjänsten

6.1      MEIQ Systems ska tillhandahålla Kunden Tjänsten från och med Startdagen, vilket sker genom att MEIQ Systems tillhandahåller Kunden inloggningsuppgifter och/eller eventuella andra anvisningar.

6.2      Startdagen inträder när MEIQ Systems gjort erforderliga inloggningsuppgifter och andra anvisningar för åtkomst av Tjänsten tillgängliga för Kunden utan krav på något särskilt godkännande från Kunden.

6.3      Tilläggstjänster kan göras tillgängliga vid separat tidpunkt. Detta påverkar då inte Startdagen.

7     Kundens ansvar

7.1      Kunden ansvarar för att Kunden har rätt att sälja de varor Kunden utbjuder genom WEIQ Hub.

7.2      Kunden har ensamt ansvar för försäljning av produkter som erbjuds genom WEIQ, där systemet används som plattform.

7.3      Kunden ansvarar för att dessa varor håller den kvalitet som skäligen kan förväntas och att dessa varor är lagliga och säkra att använda.

7.4      Kunden ansvarar som säljare för att baren/restaurangen faktiskt tillhandahåller de varor som utbjuder genom WEIQ Hub.

7.5      Kunden ansvarar som säljare för att menyinformation, produktinformation och annan information knuten till kunden är aktuell och överensstämmer med verkligheten.

7.6      Kunden ansvarar för att produktbilder är upphovsrättslig tillåtna för användning och att de produktbilder som presenteras motsvarar den verkligt erbjudna varan.

7.7      Kunden ansvarar också för att baren/restaurangen har förmåga att sälja dessa varor. Tar någon vara slut, eller om någon vara av annan anledning inte längre kan erbjudas, ansvarar Kunden för att ta bort denna vara från listan av de varor utbjuds genom Tjänsten.

7.8      Kunden ansvarar för att använda systemet i enlighet med de riktlinjer som presenteras, skriftligen eller muntligen vid uppstart av representant från MEIQ Systems.

7.9      Köp genom WEIQ Hub utgör separata avtal mellan Kunden och Slutkunden. När Kunden mottager en beställning av en produkt genom WEIQ Hub utgör denna beställning ett civilrättsligt bindande anbud från Slutkunden till Kunden. När beställningen mottagits ska Kunden göra varan klar för servering inom skälig tid och sedan meddela Slutkunden genom WEIQ Hub att varan är redo att hämtas. När beställaren kommer för att hämta varan är det Kunden ansvar att säkerställa att Slutkunden som lämnat ett anbud är rätt person samt att Slutkunden äger rätt att genomföra köpet. Exempel på fall då Slutkunden inte äger rätt att genomföra köpet kan vara vid försäljning av alkoholhaltiga drycker och Slutkunden exempelvis är för berusad eller inte uppfyller ålderskraven. WEIQ Hub tillhandahåller tre metoder för att verifiera att det är rätt Slutkund som lagt beställningen som också hämtar ut densamma. Dessa tre verifieringsmetoder är:

  • Mönster på biljett som motsvaras i WEIQ Hub.
  • Unik kod på biljett motsvaras i WEIQ Hub.
  • Eventuell bild på biljett motsvaras i WEIQ Hub.

7.10  Eventuella misstag eller ersättningar till beställaren ansvarar Kunden för. Slutkunden har godkänt att den lämnar bindande anbud och att denne bör hämta upp beställningen inom trettio (30) minuter från dess att beställning har lagts. Information om när en beställning kommit in finns i WEIQ Hub. WEIQ tar inget ansvar för informationens korrekthet.

7.11                 WEIQ granskar innehåll från våra kunder och tillåter inte, enligt användarvillkoren, att personer under 18 års ålder använder WEIQ. Det är dock under alla omständigheter Du som ansvarar för att inte sälja alkoholhaltiga drycker till personer som är under 18 år eller av annan anledning inte får serveras alkoholhaltiga drycker i enlighet med Alkohollag (2010:1622). Om det inte är rätt person som kommit för att hämta varan, eller om personen inte lagligen får serveras alkoholhaltiga drycker, ska Du neka kunden tillgång till varan och avvisa köpet i WEIQ Hub. När köparen mottagit varan anger Kunden detta i WEIQ Hub. Observera att en utlämning i WEIQ Hub först får ske när Slutkunden mottagit varan. Vid utlämning i WEIQ Hub sker betalnings-transaktionen från köparens betalkort. Kunden får inte ange att varan är mottagen före varan faktiskt är i Slutkundens besittning. Eventuella klagomål eller återbetalningar av genomförda köp hanteras av Kunden och återbetalningar finns också stöd för i WEIQ Hub.

8     MEIQ Systems ansvar

8.1      MEIQ Systems har rätt att distribuera, redigera och hantera alla bilder Du överför till oss i samband med din användning av WEIQ.

8.2      MEIQ granskar Kundens innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer, men ansvaret för detta innehåll vilar helt på Dig eller det företag som gör det tillgängligt.

8.3      MEIQ Systems förbehåller sig rätten att när som helst stänga ner Tjänsten och förfogar ensamt över funktionalitet och användning. Exempel på event som kan föranleda att Tjänsten stängs ned kan vara:

  • Missbruk av systemet
  • Obetalda fakturor eller avgifter
  • Misstanke om illegal aktivitet

8.4      MEIQ Systems tillhandahåller mjukvaran “WEIQ”, försäljning i mjukvaran sker mellan Kunden och dess slutkunder däri MEIQ Systems ej äger ansvar.

9     Prissättning och fakturering

9.1      Om inget annat anges i Avtalet, följer avgifter och faktureringsperioder för Tjänsten de priser som vid var tidpunkt görs tillgängliga av MEIQ Systems.

9.2      Abonnemangsavgifter debiteras normalt tre månader i förskott, om inget annat anges.

9.3      De delar av Tjänsten som i förekommande fall har en avgift per transaktion debiteras normalt i efterskott per månad.

9.4      MEIQ Systems förbehåller sig rätten att ändra priset för Tjänsten för kommande perioder. Information för prisjusteringar skall skickat ut minst 3 månader innan dom gäller

9.5      Betalningsvillkor är normalt 30 dagar netto. Avgifter, till exempel fakturaavgift, debiteras enligt de villkor som vid var tid tillämpas av MEIQ Systems.

9.6      Moms tillkommer på angivna priser.

9.7      Dröjsmålsränta är av Riksbanken fastställd referensränta plus 8 procentenheter.

10                    Avtalsperiod och uppsägning

10.1  Abonnemanget gäller från och med Startdagen. Om inget annat anges i Avtalet gäller Avtalet i två (2) månader, efter vilken perioden automatiskt förlängs med två (2) månader i taget såvida endera part inte skriftligen säger upp Avtalet senast minst två (2) kalendermånader före respektive avtals periods utgång.

10.2  Kunden kan när som helst utöka eller minska antalet WEIQ Hubs (ofta paddor i bar).

10.3  Avtalsperioden enligt ovan omfattar även de nya användarna. Ersättning utgår från Startdagen.

10.4  Uppsägning av detta Avtal, antingen i sin helhet eller av vissa delar eller visst antal, ska ske skriftligen och gäller från den dag motparten mottog uppsägningen.

10.5  Eventuella i förskott erlagda avgifter återbetalas inte. Som kund ansvarar du för att spara den elektroniska kvittensen på uppsagt avtal som alltid sänds till kund via e-post.

10.6  Vid uppsägning av abonnemanget kommer Kundens åtkomst till Tjänsten att spärras efter sista aktiva abonnemangsdagen.

10.7  Kunden kan minska antalet WEIQ Hubs (ofta paddor i bar) först efter att den inledande avtalsperioden löpt ut.

10.8  Vid önskemål om att abonnemanget ska omfatta färre antal WEIQ Hub än de som sammanlagt abonneras av kunden måste sådan minskning anmälas skriftligen senast två (2) kalendermånader före nästa avtalsperiod. Antalet möjliga inloggade användare kommer då att anpassas till det nya önskade antalet WEIQ Hub.

10.9  I de fall Kunden önskar en export av Kundens data ska detta ske före sista aktiva abonnemangs dagen. Om Kunden önskar hjälp av MEIQ Systems med att få Data exporterad sker detta mot löpande konsulttaxa enligt gällande prislista. Efter sista aktiva abonnemangs dagen kommer Kundens Data i tjänsten raderas och det är upp till Kunden att spara undan informationen på annat sätt.

11                      Uppsägning

11.1  MEIQ Systems kan säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om Kunden är i dröjsmål med betalning av avgifter, är på obestånd, är försatt i konkurs eller av annan anledning inte kan fullfölja sina betalningsförpliktelser eller om Kunden bryter mot detta avtal.

11.2  MEIQ Systems har då rätt att stänga av Tjänsten helt och hållet med omedelbar verkan.

11.3  WEIQ har rätt att vidta vilka åtgärder som helst (så som att stänga ner Ditt konto, begränsa användning, ta bort annonser och meddelanden och säga upp avtalet mellan Dig och MEIQ Systems) med Ditt konto och den information och det material som tillgängliggjorts där, om en eller flera av följande punkter är uppfyllda.

11.3.1.1     Du har brutit mot lagen, detta Avtal eller syftet med detta Avtal;

11.3.1.2     Du har kränkt våra anställda, användare, eller tredje man;

11.3.1.3     Du har gjort intrång i våra eller tredje mans rättigheter;

11.3.1.4     Du har orsakat problem för oss eller våra användare, eller skapat risk för skadeståndsskyldighet;

11.3.1.5     Vi kan inte bekräfta att den information Du har tillhandahållit oss, antingen direkt eller via WEIQ Bar App, stämmer, eller

11.3.1.6     Du har inte betalat eventuella avgifter inom angiven tid.

11.4  Du har själv rätt att avsluta ditt konto hos oss när Du vill.

11.5  Du får inte använda WEIQ eller publicera innehåll på WEIQ på ett sätt som strider mot lag, utgör hets mot folkgrupp, är vilseledande eller på annat sätt kan anses kränkande eller är oförenligt med god affärssed.

11.6  Om vi ådrar oss kostnader eller lider skada till följd av att Du brutit mot detta Avtal åtar du dig att ersätta oss för dessa kostnader, inklusive skäliga kostnader för juridisk hjälp.

11.7  Vid avslut av tjänsten sparas Kundens data av MEIQ Systems i upp till 18 månader i händelse av att Kunden väljer att återuppta tjänsten, supportärenden eller kontakt med Slutkund.

12                    Tillgänglighet

12.1  MEIQ Systems ska tillhandahålla en för kunden säker leverans av Tjänsten. Tjänsten är normalt tillgänglig via padda med Android som måste ha en fungerande uppkoppling till Internet vid användande.

12.2  MEIQ Systems (och av dem anlitade leverantörer) har rätt att vidta åtgärder som påverkar ovan nämnda tillgänglighet, om MEIQ Systems anser det nödvändigt av tekniska-, service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl.

12.3  Planerade driftsavbrott på grund av systemunderhåll meddelas Kunden i förväg.

12.4  Se WEIQ:s hemsida för planerade drift- och underhållsstopp. www.weiq.tech

12.5  Oplanerade driftsstopp kan förekomma. I den mån MEIQ Systems är ansvarigt för, och kan påverka, sådant driftsstopp, skall MEIQ Systems skyndsamt åtgärda felet.

13                    Säkerhet

13.1  MEIQ Systems är mån om att tillhandahålla säkra och pålitliga tjänster och strävar efter att vid varje tidpunkt tillhandahålla adekvata administrativa, fysiska och tekniska säkerhetsåtgärder. MEIQ Systems genomför regelbundet säkerhetskopiering för att säkerställa att Kundens data är i tryggt förvar. Vid storskaliga missar finns möjlighet att skicka en förfrågan till MEIQ Systems om återläsning av den senast gjorda säkerhetskopian. Återläsning medför en extra kostnad.

14                    Support

14.1  MEIQ Systems utvecklar hela tiden sina produkter för att Kunderna ska ha tillgång till en så bra mjukvara som möjligt.

14.2  Abonnemanget säkerställer att Kunden har tillgång till de senaste versionerna av mjukvaran och dessutom rätt till hjälp.

14.3  Avtalet ger rätt till administratörs support rörande handhavandeproblem med produkten.

14.4  Om inget annat avtalats tillhandahåller MEIQ Systems produktsupport via Internet, e-post och telefon helgfri måndag till fredag 08.00 – 17.00. Supportfrågor via e-post besvaras normalt senast närmast påföljande arbetsdag. Supportärende som tas emot via telefon prioriteras efter ankomsttid. Se www.weiq.tech för kontaktuppgifter till support.

14.5  Supportens öppettider kan förändras och dag före helgdag förbehåller sig MEIQ Systems rätten att hålla supporten stängd, om så skulle ske kommer detta att meddelas på MEIQ Systems hemsida.

14.6  Med support avses hjälp med handhavandeproblem med systemet.

14.7  I MEIQ Systems skyldigheter ingår inte att ge instruktioner eller utbilda Användaren om nödvändig information finns i Tjänstens hjälptexter, arbetsgångar på Internet eller i andra media, att göra kundspecifika anpassningar i Tjänsten, avhjälpa fel som uppstått på grund av åtgärder utförda av annan än MEIQ Systems personal, ovarsam eller felaktig hantering, avhjälpa fel som orsakats av en produkt/tjänst från tredje part som kopplats till Tjänsten eller avhjälpa fel som uppkommit på grund av fel i Kundens tekniska utrustning eller fel orsakad av skadlig kod. Vidare har MEIQ Systems inga skyldigheter att avhjälpa fel i nätverk, operativsystem eller annan mjukvara som tillhandahålls av tredje part.

14.8  Alla supportinsatser från MEIQ Systems sida ska stå i rimligt förhållande till abonnemangsavgiften.

15                    Immateriella rättigheter

15.1  MEIQ Systems – eller dess licensgivare – är ensam innehavare av alla immateriella rättigheter (IPR) hänförliga till Tjänsten. IPR innefattar men är inte begränsad till upphovsrätt, patent, varumärken, firma, mönster och produktdesign, källkod, databaser, affärsplaner och know-how, oavsett om det är registrerat eller inte. All dokumentation, inklusive manualer, användarguider, eller andra skrivna, elektroniska eller icke- elektroniska, beskrivningar av hur Tjänsten är upprättade och används (Dokumentation) anses vara del av Tjänsten och är föremål för samma restriktioner. All upphovsrätt, varumärken, registrerade varumärken, produktnamn, firmor eller logotyper som anges i Tjänsten eller i anslutning till Tjänsten är respektive ägares egendom.

15.2  MEIQ Systems gör inga anspråk på immateriella rättigheter, eller äganderätt av något slag, till Data ägd av Kunden som överförs till Tjänsten.

15.3  Tjänsten kan vara integrerad med applikationer, webbplatser och tjänster från tredje part (”Tredjepartsapplikationer”), i syfte att göra innehåll, produkter och/eller tjänster tillgängliga för användaren. Dessa Tredjepartsapplikationer kan ha egna användningsvillkor och integritetspolicyer och användningen av dessa Tredjepartsapplikationer styrs av och är föremål för sådana villkor och integritetspolicyer. MEIQ Systems står inte bakom och ansvarar inte för beteenden, funktioner eller innehåll i någon Tredjepartsapplikation eller för någon transaktion som användaren eventuellt ingår med tillhandahållaren av sådan Tredjepartsapplikation.

15.4  Om Kunden gör intrång i MEIQ Systems eller tredje mans IPR, eller använder Tjänsten på ett sätt som strider med AV, ska Kunden erlägga ett belopp som motsvarar det högsta av motsvarigheten till Abonnemangsavgifterna för fem år avseende de innevarande licenserna eller den verkliga skadan. Kunden bekräftar att MEIQ Systems kan drabbas av oersättlig skada vid intrång eller skada på IPR, och att MEIQ Systems eller dess licensgivare ska ha rätt att använda sig av alla rimliga åtgärder för att skydda sina kommersiella intressen, och sin egendom, inklusive alla åtgärder som är möjliga enligt lag. Motsvarande ska gälla om Kunden har, eller har försökt att erhålla information eller data som Kunden inte har rätt till enligt AV.

16                    Krav från Tredje Man

16.1  MEIQ Systems skall försvara Kunden mot krav eller processer där en tredje part framställt krav enligt vilka Kundens användning av Tjänsten enligt AV är i strid med, eller gör intrång i tredje parts patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet. Kunden skall omedelbart meddela MEIQ Systems om sådant krav. MEIQ Systems skall, i den mån MEIQ Systems är ansvarig, hålla Kunden skadeslös för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förlust som drabbar Kunden enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att Kunden samarbetar med MEIQ Systems på MEIQ Systems bekostnad och att MEIQ Systems får full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar Kunden från allt ansvar. MEIQ Systems får efter eget gottfinnande (i) modifiera Tjänsten så att de inte längre är i konflikt, (ii) ersätta Tjänsten med en funktionalitet som motsvarar Tjänsten, (iii) erhålla en licens för Kundens fortsatta användning av Tjänsten eller (iv) avsluta Kundens Konto för Tjänsten mot en återbetalning av varje abonnemangsavgift som betalats i förskott för Licensperioder som överskrider dag för upphörande. Kunden äger inte rätt att göra några andra krav gällande med anledning av intrång i tredje parts rättigheter.

16.2  Vad som anges ovan skall inte äga tillämpning om Tjänsten har använts i strid mot AV eller om krav uppstår på grund av modifiering, integrering eller kundanpassning av Tjänsten som inte utförts av MEIQ Systems.

16.3  Kunden skall försvara MEIQ Systems mot krav eller processer där en tredje part framställt krav grundat på av att Kundens Data, eller användande av Tjänsten är i strid med AV, är i strid med eller gör intrång i den tredje partens patent, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet, eller är i strid med gällande lagstiftning. MEIQ Systems skall omedelbart meddela Kunden om alla sådana krav. Kunden skall ersätta MEIQ Systems för alla kostnader, avgifter, skadestånd, utgifter eller förluster som drabbar MEIQ Systems enligt en i domstol stadfäst förlikning eller domslut, inklusive advokatkostnader, förutsatt att MEIQ Systems samarbetar med Kunden på Kundens bekostnad, och ger Kunden full kontroll över den rättsliga processen och/eller förlikningen, och att förlikningen befriar MEIQ Systems från allt ansvar.

17                    Sekretess

18    Vardera part förbinder sig att inte till tredje man utan motpartens skriftliga medgivande utlämna sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemligheter eller som enligt lag omfattas av sekretess skyldighet (”Konfidentiell Information”).

19    Part ansvarar för sina respektive anställdas och konsulters iakttagande av häri angivna bestämmelser och ska genom sekretessförbindelse med dessa eller andra lämpliga åtgärder tillse att Avtalets sekretess iakttas.

20    Parts sekretess skyldighet enligt Avtalet gäller under avtalstiden samt även för en period om fem (5) år efter det att avtalet har upphört att gälla.

21                    Garanti och garantibegränsning

21.1  MEIQ Systems garanterar att Tjänsten kommer att fungera huvudsakligen som beskrivits. Kunden och MEIQ Systems är överens om att Tjänsten och leveransen därav inte är helt fria från fel och att förbättringar av Tjänsten är en pågående process. Kunden medger att Tjänsten är levererad i befintligt skick och används på Kundens egen risk.

21.2  MEIQ Systems garanterar inte att Tjänsten uppfyller Kundens krav eller ändamål, att de fungerar korrekt med Kundens val av utrustning, system eller inställningar, och inte heller att den inte avbryts eller är fri från fel. Kunden ansvarar för att tredjepartsprogram såsom webbläsare, pdf-läsare, toolbars, antivirusprogram samt brandväggar är korrekt installerade och tillåter trafik mot av MEIQ Systems hänvisade hemsidor. Vidare skall noteras att användning av Internet för att använda Tjänsten varken installeras, underhålls eller etableras av MEIQ Systems, och att MEIQ Systems inte har kontroll över Internet. MEIQ Systems är inte ansvarig för avbrott eller störningar i driften av någon del av Internet, och har inte heller ansvar för en eventuell reglering av Internet. MEIQ Systems skall vidta alla rimliga åtgärder som bedöms lämpliga för att åtgärda och undvika sådana händelser, dock garanterar MEIQ Systems inte att avbrott inte äger rum. MEIQ Systems är inte ansvarig för prestanda i Internettjänster eller hur Internetleverantörer utför sina tjänster.

21.3  Om Tjänsten inte fungerar i enlighet med ovan angivna begränsade garanti, skall MEIQ Systems korrigera alla konstaterade fel eller brister i Tjänsten på egen bekostnad. MEIQ Systems åtgärdar anmälda fel i Tjänsten som på ett allvarligt sätt påverkar funktionen i Tjänsten, så snart det är möjligt. MEIQ Systems förbehåller sig dock rätten att avgöra när och hur ett fel ska rättas samt när och hur en åtgärd ska utföras. MEIQ Systems åtgärdar fel som inte på ett allvarligt sätt påverkar Kundens användande av Tjänsten och/eller Tjänstens funktion, tidigast vid nästa officiella version av Tjänsten.

21.4  Tjänsten levereras i befintligt skick och varken MEIQ Systems eller någon av dess licensgivare ger någon garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, rörande lämplighet för visst ändamål eller kapacitet för systemintegration. Inga påståenden utöver de som särskilt anges i AV har gjorts med avseende på Tjänsten, och Kunden skall inte förlita sig på några påståenden som inte uttryckligen anges i AV.

21.5  Länkar till webbsidor som inte ägs eller kontrolleras av MEIQ Systems som framträder i Tjänsten eller därmed åtföljande webbsidor eller Dokumentation tillhandahålls endast av bekvämlighetsskäl. MEIQ Systems är inte ansvarig för sådana webbsidor.

21.6  Om någon del av AV finnes vara ogiltig, helt eller delvis, skall detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser. Den aktuella bestämmelsen skall i sådana fall ersättas med en bestämmelse som, så långt möjligt, uppnår den ursprungliga bestämmelsens syften.

22                    Ansvarsbegränsning

22.1  MEIQ Systems är inte i något fall ansvarig för innehållet i eller äganderätten till Data.

22.2  MEIQ Systems är inte i något fall ansvarig för några instruktioner för Databehandling eller andra åtgärder som utförs av Kundens WEIQ Hub.

22.3  Om MEIQ Systems hålls ansvarig för betalning av ersättning till Kunden som ett resultat av ett brott av någon skyldighet som följer av AV, skall sådan ersättning under inga omständigheter innehålla ersättning för indirekt förlust eller följdskada, eller skadestånd av något slag som följer av, eller är ett resultat av sådant avtalsbrott, omfattande men inte uteslutande all förlust av Data, förlust av produktion, förlust av intäkt eller vinst, eller tredje parts krav eller myndighetsbeslut, även om Kunden har informerats om risken för sådana skador. MEIQ Systems ansvar enligt AV är begränsat till direkt skada, utom där annat följer av obligatorisk lag, såsom vad gäller skador som orsakas av grov vårdslöshet eller uppsåt.

22.4  Alla återbetalningar och ersättningar för direkt skada samt direkta förluster och kostnader under varje avtalsperioden skall aldrig överstiga ett belopp som motsvarar 2 månaders Abonnemangsavgifter för Tjänsten under samma period.

22.5  Varken MEIQ Systems eller Kunden skall vara ansvariga för försening eller avbrott i sina åtaganden som orsakas av, eller härrör ur, en force majeure-händelse, såsom jordbävning, upplopp, arbetskonflikt och andra händelser som på samma sätt är utom MEIQ Systems eller Kundens kontroll.

22.6  För det fall lagstiftning, förordningar eller föreskrifter som rör Tjänsten eller leveransen därav ändras, eller ny lagstiftning, förordning eller föreskrift blir gällande efter att Tjänsten har

22.7  tillgängliggjorts på marknaden, som hindrar MEIQ Systems från att uppfylla instruktioner från Kunden eller MEIQ Systems skyldigheter enligt AV, och/eller som kräver att Tjänsten stängs av, helt eller delvis, för en viss tid eller för obestämd tid, skall det anses utgöra en force majeure-händelse. MEIQ Systems är inte i något fall ansvarig för sådan force majeure-händelse. Kunden blir i sådana fall ersatt för i förväg betald Abonnemangsavgift för Tjänst som påverkas från den månad som följer avstängningen av Tjänsten med anledning av force majeure-händelsen. Utöver detta har Kunden inte rätt att framställa ytterligare krav på MEIQ Systems.

22.8  Även om MEIQ Systems kommer att visa tillbörlig omsorg för säkra överföringar av information mellan Kunden och Tjänsten, medger Kunden att Internet är ett öppet system och att MEIQ Systems inte kan garantera, och inte heller garanterar, att tredje part inte kan komma i besittning av eller ändra Data eller Överföringen. MEIQ Systems har inget ansvar för sådant oavsiktligt missbruk, avslöjande eller förlust av Data.

23                    Avtalande parter och gällande lag

23.1  Parternas rättigheter och skyldigheter skall i sin helhet lyda under svensk lag. Tvister ingående tolkning av AV eller användning av Tjänsten, skall parterna försöka lösa genom uppgörelse i godo. Om tvisten inte kan lösas på detta sätt, skall tvisten lösas genom  skiljedom administrerat vid Sydsvenska Industri och Handelskammares Skiljedomsinstitut (Institutet). Överstiger inte tvistemålets värde SEK 10 000, skall Institutets Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde SEK 10 000, skall Skiljedomsregler för Sydsvenska Industri och Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan SEK 10 000 och SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålet värde SEK 1 000 000 skall skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften.

24                    Definitioner

                Term Definition
AV Allmänna villkor
WEIQ Hub Ordermottagar-station, ofta padd-baserad.

 

Slutkund/Besökare/
Beställare
En fysisk person, typiskt sett en besökare hos kund, som använder WEIQs användarapplikation för att komma åt Kundens information, lägga beställningar och genomföra köp hos Kunden.
Användarkonto Gemensamt begrepp som avser Kundens Användare, Data och annan information som rör Kundens användning av och tillgång till Tjänsten.

 

Data Gemensamt begrepp som avser Kundens Användare, Data och annan information som rör Kundens användning av och tillgång till Tjänsten.

 

MEIQ Systems Data All data som ägs av MEIQ Systems eller dess underleverantörer som är tillgängliga för Kunden genom Tjänsten, inkluderande sådan information som görs tillgänglig i Tjänsten av Bisnode.

 

Kund Den juridiska eller fysiska person som specificerats på fakturan från MEIQ Systems och som ingår avtal med MEIQ Systems baserat på AV.

 

Startdag Den dag då leverans av Tjänsten ska påbörjas i enlighet med vad som anges i Avtalet genom att MEIQ Systems tillhandahåller inloggningsuppgifter eller andra anvisningar för att Kunden ska kunna ta del av Tjänsten.

 

Tilläggstjänst(-er) Separata enskilda funktioner eller funktionella paket som Kund kan använda mot typiskt sett särskild avgift per transaktion.