Användarvillkor

                                          

 

 

 

Nedan följer användarvillkor på Svenska.

Tack för att Du använder vår tjänst (”Tjänsten”). Tjänsten tillhandahålls av MEIQ Systems AB med säte i Sverige, Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 MALMÖ (”WEIQ”, ”Vi”)

Organisations-nummer: 559148-4380. Detta dokument tillsammans med vår dataskydds- och Sekretesspolicy som hänvisas till nedan, utgör vårt Användaravtal.

Genom att använda Tjänsten accepterar du dessa villkor samt de specifika köpvillkor som gäller hos den enskilde säljaren, dessa köpvillkor finner du i applikationen under ”mer info” i säljarens meny. Läs igenom dem noggrant.

Användning av Tjänsten

WEIQ ger Dig en personlig, uppsägningsbar, icke-exklusiv licens, som inte är möjlig att överlåta eller underlicensiera, för att komma åt och använda Tjänsten. Genom att använda Tjänsten förvärvar Du ingen immateriell äganderätt till Tjänsten. Du får inte använda innehåll från Tjänsten om Du inte har tillstånd från innehållsägaren eller på annat sätt rätt att använda det enligt lag. Dessa villkor ger Dig inte rätt att använda varumärken eller logotyper som förekommer i Tjänsten. Du får inte ta bort, dölja eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller i samband med Tjänsten.

Tjänsten syftar till att underlätta transaktioner mellan företag som bedriver serveringsverksamhet och deras kunder. Innehåll som inte tillhör WEIQ visas i Tjänsten. Vi granskar innehåll för att avgöra om det är olagligt eller strider mot våra policyer, men ansvaret för detta innehåll vilar helt på det företag som gör det tillgängligt. Vi garanterar inte att dessa företag har rätt att sälja de varor de utbjuder genom Tjänsten. Vi garanterar heller inte att dessa varor håller en viss kvalitet eller att dessa varor är lagliga och säkra att använda.

Köp genom Tjänsten utgör separata avtal mellan säljaren och kunden. När Du gör en beställning av en vara genom Tjänsten utgör denna beställning ett civilrättsligt bindande anbud till den näringsidkare som utbjuder varan till försäljning. Du ansvarar därför som köpare för att läsa objektbeskrivningen innan Du väljer att köpa varan. När beställningen är klar för utlämning kommer Du meddelas om detta. När Du hämtar varan kommer betalning ske genom en transaktion som hanteras av vår partner Bambora AB (”Bambora”) eller via SWISH (“SWISH”). WEIQ har alltså inget ansvar för de finansiella transaktioner du gör genom Tjänsten genom Bambora och SWISH. Vi hänvisar till deras policy för information om hur de hanterar de uppgifter som används vid köpet.

Vid beställningen reserveras beloppet för kortbetalning. Debitering sker efter att Du hämtat din beställning eller fått den levererad. Du är skyldig att säkerställa att det finns pengar på det kort som Du har valt att betala med vid tillfället för betalning. Kan du inte debiteras har säljaren rätt att makulera beställningen. Du bör hämta upp din beställning inom skälig tid efter att Du meddelats om att varan är redo att hämtas. Du ansvarar alltså som kund för att hämta varor efter beställning såvida inte Säljaren serverar dig där du är. Säljarens köpvillkor kan reglera uthämtning, leverans, återköp och reklamation.

I samband med din användning av Tjänsten kan vi skicka meddelanden om tjänster, administrativa meddelanden och annan information till Dig. Du kan välja bort vissa typer av sådan kommunikation genom att avregistrera dig från mailutskick.

Tjänsten används via mobila enheter. Använd inte Tjänsten på ett sätt som hindrar Dig från att följa trafik- eller säkerhetsregler.

WEIQ förbehåller sig rätten att när som helst stänga ner Tjänsten eller ditt konto.

Ditt konto

För att använda Tjänsten måste Du registrera ett konto. Ditt konto registreras vid första användandet och är knuten till din enhet utan att du behöver aktivt registrera detta. Följande regler gäller för Ditt konto:

 • Du måste vara 18 år eller äldre för att använda Tjänsten.
 • Du måste ange korrekt information. Du får inte använda felaktig information eller utge Dig för att vara en annan person eller ett annat företag. Den bild Du eventuellt väljer får inte vara kränkande, utgöra hets mot folkgrupp, eller utgöra ett intrång i någon annans immateriella rättigheter.
 • Du är ansvarig för ditt konto. Personen vars betalningsinformation är registrerad på kontot kommer vara ansvarig vid en eventuell transaktion. Det är Ditt ansvar som användare att meddela oss om du har anledning att tro att ditt konto missbrukats eller otillåtet nyttjats på något sätt.

WEIQ förbehåller sig rätten att när som helst radera ditt konto.

Ditt innehåll i Tjänsten

Du kan överföra innehåll till Tjänsten. Du behåller den immateriella äganderätten som du har till det innehållet.

Du kan välja att själv ladda upp profilbild för användande i tjänsten. Vid uppladdning godtycker du till att tjänsten använder din bild för hantering.

WEIQ har rätten att optimera storleken på bilden i fråga för att anpassa den efter Tjänstens tekniska krav.

Behandling av personuppgifter

I WEIQs sekretesspolicy kan Du läsa om hur vi hanterar Dina personuppgifter. Genom att använda Tjänsten accepterar Du att WEIQ kan använda dessa uppgifter i enlighet med sekretesspolicyn.

Personuppgifter som innehavaren lämnar i samband med avtal och köp genom Tjänsten eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av WEIQ för förberedelse och administration av Tjänsten. Genomförandet av en betalning med Tjänsten medför att ett visst informationsutbyte sker mellan betalningsavsändande bank och betalningsmottagande bank vad avser personuppgifter om betalaren och betalningsmottagaren. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling samt riskhantering.

Om innehavaren vill få information om vilka personuppgifter om

honom eller henne som behandlas av WEIQ kan innehavaren

skriftligen begära detta hos MEIQ Systems AB (info@weiq.tech). Den som vill begära

rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan vända sig till

MEIQ Systems AB på ovan angiven adress.

Om programvara i Tjänsten

När Tjänsten kräver eller inkluderar hämtningsbar programvara är det möjligt att denna programvara uppdateras automatiskt på Din enhet när en ny version eller funktion blir tillgänglig.

WEIQ ger Dig en personlig, uppsägningsbar, icke-exklusiv licens, som inte är möjlig att överlåta eller underlicensiera, för att använda programvaran som tillhandahålls Dig i form av Tjänsten. Det enda syftet med denna licens är att Du ska kunna använda Tjänsten så som den tillhandahålls av WEIQ, i enlighet med dessa villkor. Du får inte kopiera, modifiera, distribuera, sälja eller hyra ut någon del av Tjänsten eller dess programvara, och Du får heller inte bakåtkompilera eller försöka extrahera källkoden till denna programvara.

Missbruk, uppsägning och skadeståndsansvar

WEIQ har rätt att vidta vilka åtgärder som helst (så som att stänga ner ditt konto, begränsa användning, ta bort annonser och meddelanden) med Ditt konto och den information och det material som tillgängliggjorts där, om en eller flera av följande punkter är uppfyllda.

 • Du har brutit mot lagen, detta Avtal eller syftet med detta Avtal;
 • Du har kränkt våra anställda, användare, eller tredje man;
 • Du har gjort intrång i våra eller tredje mans rättigheter;
 • Du har orsakat problem för oss eller våra användare, eller skapat risk för skadeståndsskyldighet;
 • vi kan inte bekräfta att den information Du har tillhandahållit oss, antingen direkt eller via Tjänsten, stämmer, eller
 • Du har inte betalat eventuella avgifter inom angiven tid.

Du får inte använda Tjänsten eller publicera innehåll på Tjänsten på ett sätt som strider mot lag, utgör hets mot folkgrupp, är vilseledande eller på annat sätt kan anses kränkande eller är oförenligt med god affärssed.

Du har själv rätt att avsluta ditt konto hos oss när Du vill.

Om vi ådrar oss kostnader eller lider skada till följd av att Du brutit mot detta Avtal åtar du Dig att ersätta oss för dessa kostnader, inklusive skäliga kostnader för juridisk hjälp.

Avtalstid och uppsägning av Avtalet

Avtalet gäller från och med att Du börjat använda Tjänsten och gäller därefter tills vidare. Du har rätt att säga upp Avtalet utan uppsägningstid.

Ansvarsbegränsningar

Du ansvarar själv för eventuella kostnader som uppkommer vid användning av Tjänsten.

Utöver vad som i övrigt följer av detta Avtal och våra övriga avtal, policyer och villkor ansvarar vi inte för skador som direkt eller indirekt orsakas av någon av följande anledningar:

 • Din användning av Tjänsten.
 • Störningar eller avbrott i Din mobiltelefon vid användningen av Tjänsten.
 • Utomstående parters agerande. Vi ansvarar inte för skador orsakade av varor sålda genom Tjänsten. Vi ansvarar heller inte för skador orsakade av andra användare av Tjänsten, för skador orsakade av intrång i tredje mans immateriella rättigheter, eller för andra skador eller intrång som orsakats av utomstående parters agerande.
 • Ditt eller tredje mans agerande vid användningen av Tjänsten. Vi ansvarar inte för skador till följd av brott mot lagen eller andra skador som uppstår i samband med användningen av Tjänsten.

WEIQ, våra företrädare, ombud och anställda är inte i något fall ansvariga gentemot Dig som användare eller tredje part för indirekta skador såsom men ej uteslutande utebliven vinst, avbrott i näringsverksamhet, förlorat anseende, förlust av data eller övriga skador.

Tillämplig lag

Svensk lag är tillämplig för detta Avtal och ska tillämpas på tvister som härrör från detta Avtal.

Uppdatering av detta Avtal

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller uppdatera detta Avtal löpande på https://weiq.tech/anvandarvillkor/. Genom att använda Tjänsten godkänner Du dessa ändringar.

Genom att använda Tjänsten godkänner Du detta Avtal och samtycker till att du efterger din rätt att ångra detta Avtal samt avtal Du ingår genom användandet av Tjänsten i enlighet med 11 § Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Kontakt

För avtalsfrågor kontakta:
Josef Weidman, VD.

+46(0)-760399533

Josef.weidman@weiq.tech